ขอเชิญชวนพุทธวจนสถาบันทั่วโลก ร่วมงาน

รัก ศรัทธา ตถาคต 2562
Love Faith Tathāgata 2019

ดำเนินการต่อ